Algemene voorwaarden

Van Mirjam Rutten, trainer/instructeur/coach met betrekking tot deelname aan workshops, lessen en trainingen bij Stal Paradiso.

Versie 2022

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Mirjam Rutten,
(hierna ook te noemen: Opdrachtnemer) partij is. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van
een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

2. Begrippen
Opdrachtgever: persoon die opdracht geeft om van diensten van Opdrachtnemer gebruik te maken.
Deelnemer: persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten. De
activiteiten vinden plaats op een locatie die gehuurd wordt, danwel op eigen locatie.
De opdracht kan betreffen:
– Coaching met paarden
– Een opstelling met paard(en)
– Een opstelling zonder paard(en)
– Trainen van een paard
– Paardrij-instructie
De volgende vormen komen voor:
– Individuele sessie
– Workshop (een sessie in groepsverband voor particulieren of teams/organisaties
– Training (een programma in groepsverband voor organisaties/teams naar aanleiding van een
vooraf bepaald leerdoel/thema

3. Registratie
De inschrijving voor of reservering van een activiteit is definitief na schriftelijke (brief of e-mail)
bevestiging van Opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer
maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te
weigeren.

4. Annuleren / verschuiven / wijzigen
4.1 Annuleren / verschuiven / wijzigen door Opdrachtgever van een activiteit
Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor coaching wil annuleren, dan gelden de
volgende voorwaarden:
1. Binnen 14 dagen voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 25% van het factuurbedrag in
rekening bij Opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);
2. Binnen 7 dagen voor aanvang: Opdrachtnemer brengt 50% van het factuurbedrag in
rekening bij Opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);
3. Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan
Opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).
Het is mogelijk een coaching te verschuiven of te wijzigen, echter dit brengt administratiekosten en
kosten aan derden met zich mee. Opdrachtnemer is gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening
te brengen.
Een Deelnemer die bij aanvang van de coaching niet verschijnt of slechts een deel van de training
kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

4.2 Annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van een training:
Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een coachingsafspraak wil annuleren,
dan gelden de volgende voorwaarden:
1. Annulering na bevestiging: Opdrachtnemer brengt €25,- administratiekosten in rekening bij
Opdrachtgever;
2. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag
verschuldigd aan Opdrachtnemer.
Een Deelnemer die bij aanvang van de coaching niet verschijnt of slechts een deel van de
coaching kan bijwonen, heeft geen recht op terugbetaling.

5. Annulering door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om te allen tijde de training of coachingsafspraak te annuleren. In goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan Opdrachtgever te retourneren.

6. Uitvoering van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van Opdrachtnemer.

7. Betaling
7.1 Betaling van deelname Workshop
Het inschrijfgeld voor een Workshop wordt na inschrijving gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 2 dagen na de workshop op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
7.2 Betaling van Coachingsafspraak
Het coachingstarief wordt na het maken van een afspraak gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
7.3 Betaling van training
Na de training ontvangt Opdrachtgever een factuur. Het verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na de training op de bankrekening van Opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
7.4 Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever administratiekosten ad €25,- verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid en compensatie
De locatie alsmede de paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de activiteiten worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico’s. Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen.
Voor zover aan de zijde van opdrachtnemer sprake mocht zijn van aansprakelijkheid, dan is deze nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende dienst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van opdrachtnemer in een voorkomend geval.

9. Trainingsmaterialen
Alle door Opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Opdrachtnemer en zijn door copyright beschermd.
Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun
organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyrights en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van Opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.